Warunki Sprzedaży 2022

1. Warunki wstępne.


1.1.Wszystkie oferty, zamówienia, zlecenia oraz dostawy realizowane są przez Jarosława Weiss, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą STYLWEISS Jarosław Weiss, ul. F. Chopina 2, 59-300 Lubin, NIP 692007593, REGON 021956512 (zwany dalej w warunkach: STYLWEISS), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 

1.2.Warunki wskazane przez Zamawiającego w jego zamówieniach i/lub warunkach zakupu realizowane będą wyłącznie wówczas, jeżeli zostaną zaakceptowane przez STYLWEISS w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

1.3. DEFINICJE

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Klient/ Kupujący/Zamawiający – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego (definicja obowiązuje dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r.).
Warunki sprzedaży/warunki – niniejsze warunki sprzedaży.
Sprzedawca/STYLWEISS – Jarosław Weiss, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STYLWEISS Jarosław Weiss, ul. F. Chopina 2, 59-300 Lubin, NIP 692007593, REGON 021956512 2. Zaproszenie do rokowań, oferty i zamówienia.


2.1. Katalog (cennik) zamieszczony na stronie www firmy STYLWEISS oraz stronie www.upominkidlabiznesu.pl stanowi zaproszenie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego do zawarcia umowy, do której  stosuje się Warunki Sprzedaży. Zawarcie umowy następuje przez złożenie pisemnego zamówienia i po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez  STYLWEISS.

2.2. Warunki proponowane w Katalogu (cenniku) są ważne do momentu ukazania się nowego Katalogu (cennika), przy czym STYLWEISS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i modyfikacji cennika i/lub katalogu na swojej stronie www (internet).

2.3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Zamawiającego postanowień zawartych w “Warunkach Sprzedaży 2021”  chyba, że ustalono inaczej na piśmie.

2.4. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej, z podanym numerem NIP, dokładnym adresem, numerem faksu i telefonu oraz nazwiskiem lub nazwiskami osób prowadzących zlecenie ze strony Zamawiającego. Zamówienie winno zawierać również pieczęć firmową oraz czytelny podpis osoby reprezentującej Zamawiającego.

2.5. Osoba podpisująca zamówienie musi być prawnie skutecznie umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz Zamawiającego. Jeżeli osoba podpisująca zamówienie nie jest upoważniona do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi (Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) jest zobowiązana przesłać odrębne pełnomocnictwo Zamawiającego, sporządzone w formie prawem wymaganej.

2.6. Firmy składające zamówienia po raz pierwszy zobowiązane są do przesłania wraz z nim aktualnych i uwierzytelnionych przez siebie następujących dokumentów: NIP, Regon,  Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.7. W zamówieniu należy szczegółowo podać i/lub opisać zamawiany towar, w szczególności należy wskazać symbol zamawianego towaru, kolor.
2.8. STYLWEISS zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, jeżeli nie ma faktycznej możliwości jego realizacji, o czym niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. 

2.9. Zaległości w płatnościach Zamawiającego w stosunku do STYLWEISS upoważniają STYLWEISS do odmowy przyjmowania kolejnego zamówienia, jak również  do wstrzymania realizacji zamówień będących w trakcie realizacji do momentu uiszczenia zaległych należności.

3. Ceny.


3.1. Wyrażone w Katalogu (cenniku) ceny towarów ustalone przez STYLWEISS w każdym przypadku nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT)
3.2. Ceny katalogowe nie obejmują:

–           kosztów nadruku, 

–            tłoczenia, 

–            grawerowania, 

–           kosztów przygotowalni, 

–           kosztów opakowania i przesyłki.
3.3. Ceny publikowane  na stronie internetowej (www.STYLWEISS.com.pl oraz upominkidlabiznesu.pl) muszą zostać potwierdzone przez STYLWEISS w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Rezygnacja z zamówienia.


4.1. STYLWEISS nie akceptuje rezygnacji Klienta z zamówionego towaru. 

Towar znakowany jest towarem dedykowanym Klientowi, wyprodukowanym według specyfikacji Klienta lub służącym zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

5. Opakowanie.


5.1. STYLWEISS zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów opakowania do kosztów wysyłki zamówionych towarów. Wartość kosztów opakowania i wysyłki zostanie określona w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.2. Towar sprzedawany jest wyłącznie w opakowaniach minimalnych i ich wielokrotnościach.


6. Dostawa.


6.1. Dostawy realizowane są z magazynu firmy STYLWEISS znajdującego się w Lubinie. Odbiór zamówionego towaru następuje własnym transportem Zamawiającego, lub na zlecenie Zamawiającego towar wysyłany jest za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich, przy czym wówczas minimalna wartość netto poszczególnej wysyłki nie może być niższa od kwoty 1.000,00 zł.
6.2. W przypadku zamówienia o wartości wyższej od 1 000,00 zł/netto koszt przesyłki pokrywa STYLWEISS
6.3. STYLWEISS zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów, jak również możliwość dostaw częściowych, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści zamówienia lub umowy. W przypadku dostarczenia +/- 5% zamówionej ilości towarów, wynagrodzenie za zrealizowane zamówienie zostanie proporcjonalnie zwiększone/zmniejszone.
6.4.W przypadku zamówień niezgodnych z minimalnymi ilościami towarów w opakowaniu, STYLWEISS niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o minimalnej ilości towarów w opakowaniu. W przypadku braku oświadczenia Zamawiającego w przedmiocie zmiany ilości zamawianych towarów lub w przypadku upływu 2 dni od informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, STYLWIESS  zastrzega sobie możliwość dostosowania zamawianych ilości do minimalnych ilości towaru w opakowaniu oraz wystawienia  faktur uwzględniających ilość faktycznie wysłanego towaru. 

6.5. STYLWEISS ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienia tylko do wysokości jego wartości.

6.6. STYLWEISS  zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu realizacji zamówienia lub wstrzymania realizacji kolejnych zamówień złożonych przez Zamawiającego w przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego płatności za wcześniejsze dostawy, aż do momentu całkowitego uregulowania  należności przysługujących STYLWEISS.

6.7. Z chwilą wydania towaru, na Zamawiającego przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towarów. 

6.8. W przypadku, gdy Zamawiający dokonuje odbioru towaru w siedzibie STYLWIESS, odpowiedzialność za towar przechodzi na Zamawiającego w momencie wydania mu towaru z magazynu. 

6.9. W przypadku, gdy Zamawiający zleca dostawę towaru za pośrednictwem firm transportowych lub kurierskich, odpowiedzialność za towar przechodzi na Zamawiającego w momencie wydania towaru przez STYLWEISS przewoźnikowi. Regulacja w zdaniu poprzedzającym nie dotyczy Kupującego uprzywilejowanego.

6.10. Zamawiający przed odebraniem towaru, bezwzględnie zobowiązany jest do starannego sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym, oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad fizycznych.

6.11. W przypadku odbioru towaru w sposób inny niż w siedzibie STYLWEISS, Zamawiający przed odebraniem od przewoźnika przesyłki z towarami, bezwzględnie zobowiązany jest do szczegółowego zbadania stanu opakowania, w tym w szczególności sprawdzenia, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniom mechanicznym w trakcie transportu. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki (wgniecione, rozdarte lub w inny sposób uszkodzone opakowania) Zamawiający zobowiązany jest  w obecności przewoźnika otworzyć przesyłkę, sporządzić protokół szkody i poinformować o tym niezwłocznie STYLWEISS na piśmie. 

6.12. Kupujący ma obowiązek sprawdzenia towarów niezwłocznie po ich odebraniu.

6.13. Jeżeli Zamawiający nie odbierze Towaru w terminie 2 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych przez STYLWEISS, STYLWEISS, oprócz żądania zapłaty umówionej ceny i odebrania towaru, uprawniony jest do magazynowania zamówionego Towaru na ryzyko i koszt Zamawiającego.

6.14. Termin dostawy zamówionych towarów prezentowany ustnie w ramach rokowań przez STYLWEISS jest jedynie terminem przybliżonym i nie należy traktować go jako terminu ostatecznego. Terminem ostatecznym jest termin zawarty w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
7. Płatności.


7.1. O ile nie ustalono inaczej, zapłata ceny za zamówiony towar następuje w terminie i w sposób   wskazany w fakturze.

7.2. Faktury VAT wystawiane są przez STYLWEISS w terminie 2 dni od daty poinformowania Zamawiającego przez Stylweiss o dacie odbioru towaru/wysyłce towaru.

7.3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień uznania  rachunku bankowego STYLWEISS.

7.4. Realizację zamówień z nadrukiem, tłoczeniem lub grawerowaniem STYLWEISS może uzależnić od wpłacenia zadatku w uzgodnionej wysokości, liczonej od wartości zamawianego towaru. 

7.5. W przypadku przekroczenia terminu płatności STYLWEISS przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie lub odsetek według stopy odsetek obowiązującej w rozliczeniach transakcji handlowych między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą

 i obciążenia Zamawiającego innymi powstałymi stąd kosztami. 8. Reklamacje.


8.1. Strony ograniczają odpowiedzialność z tytułu rękojmi w sposób opisany w pkt 8.2 -8.8, chyba że STYLWEISS zataił podstępnie wadę towaru. Regulacje dotyczące ograniczenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi nie dotyczą Kupującego uprzywilejowanego. 

8.2. Sprawdzenie, czy dostarczony towar jest zgodny z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji spoczywa na Zamawiającym w chwili odbioru towaru. Zamawiający w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji  jest zobowiązany, pod rygorem utraty roszczeń wynikających z niezgodności towaru z umową, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie jednego dnia roboczego, zawiadomić na piśmie STYLWEISS, podając jej  rodzaj i zakres. 

8.3 Po przyjęciu zgłoszenia o niezgodności towaru z umową firma STYLWEISS zajmie w terminie do trzech dni roboczych stanowisko odnośnie   zgłoszonej niezgodności. W razie wystąpienia niezgodności towaru z pisemnym potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji, firma STYLWEISS zobowiązana jest do uzupełnienia braków w terminie uzgodnionym pisemnie z Klientem, naprawy wadliwego towaru albo w dalszej kolejności wymiany wadliwego towaru.  Odpowiedzialność STYLWEISS obejmuje wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie sprzedaży w chwili wydania.
8.4. STYLWEISS zastrzega sobie prawo do nieuznania reklamacji na artykuły nadrukowane, wytłoczone  itp. przez STYLWEISS jeżeli usługa nadruku, tłoczenia, grawerowania, nie była wykonana przez firmę  STYLWEISS lecz przez podmiot trzeci na zlecenie Zamawiającego, albo za jego wiedzą lub zgodą.

8.5. STYLWEISS nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnic w odcieniach wybranego przez Zamawiającego koloru  zamówionego asortymentu, z przedstawionych próbek kolorystycznych

8.6. Z chwilą dalszej odsprzedaży zamówionych artykułów przez Zamawiającego, odpowiedzialność firmy STYLWEISS ustaje  (nie dotyczy wad ukrytych).

8.7. STYLWEISS nie będzie  zaspakajać roszczeń, dotyczących wyrównania szkód wynikłych  z opóźnienia w odbiorze towaru, niemożności wykonania dostawy lub niewykonania jej w terminie,  chyba że szkody te powstały wskutek  winy umyślnej STYLWEISS.

8.8. Wysyłka towaru do reklamacji powinna zawierać wypełniony formularz reklamacyjny, przekazywany przez STYLWEISS przy przyjęciu reklamacji /dostępny na naszej stronie www i pod adresem j.n./ i zostać nadana  na adres:

      stylweiss 

      ul.F.Chopina 4

      59-300 Lubin woj.dolnośląskie

9. Sprzedaż artykułów z nadrukiem.


9.1. Firma STYLWEISS nie wykonuje nadruków na towarach powierzonych.

9.2. Kolory nadruków w skali PANTONE określane są w celu osiągnięcia możliwie najbardziej zbliżonego koloru w skali PANTONE.
9.3. Cena nadruku nie obejmuje kosztów demontażu/montażu niektórych artykułów (np. zegary ścienne).
9.4. Materiały do druku winny być przesyłane w plikach graficznych, w postaci wektorowej, Ilustrator lub Corel w wersji do 9 włącznie  (czcionki zamienione na krzywe, opis kolorystyki wg skali Pantone).

9.5. Dodatkowe prace nad przesłanymi materiałami (obróbka logo, wprowadzanie zmian, itp. ) wyceniane będą indywidualnie wg stawki godzinowej gdzie 1h = 60 zł/netto.
9.6. Artykuły oznaczone grupą nadruku „0” wymagają indywidualnej analizy i kalkulacji nadruku, lub wybrania innego alternatywnego rozwiązania jeżeli nadruk ze względów technologicznych nie jest możliwy.
9.7. Przed uruchomieniem produkcji Zamawiający zaakceptuje projekt nadruku wraz z wizualizacją oraz w uzasadnionych przypadkach próbki produkcyjne. Próbki produkcyjne wykonywane na życzenie Zamawiającego mogą zostać wykonane nieodpłatnie.
9.8. Terminy realizacji zamówień na artykuły z nadrukiem wymagają potwierdzenia w pisemnym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

9.9. Wszystkie materiały potrzebne do przygotowania i uruchomienia produkcji i wykonania zlecenia jak: klisze, sita oraz matryce pozostają własnością firmy STYLWEISS.

10. Umowne prawo odstąpienia.


10.1. STYLWEISS przysługuje w uzasadnionych przypadkach prawo odstąpienia w całości lub w części od wykonania pisemnie potwierdzonego przyjęcia zamówienia do realizacji, w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiło to potwierdzenie. Przez uzasadnione przypadki Strony rozumieją w szczególności: zaleganie przez Zamawiającego w płatnościami za inne realizowane przez STYLWEISS zamówienia, powzięcie przez STYLWEISS wiedzy o istnieniu wpisu Zamawiającego w bazie dłużników. Z tytułu odstąpienia Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze. Nie dotyczy to zwrotu zadatku zapłaconego przez Zamawiającego, stosownie do postanowień pkt. 7.4. powyżej.
10.2. W przypadku odmowy Zamawiającego odbioru zamówionego towaru w uzgodnionym terminie , STYLWEISS uprawniony jest do dochodzenia od Zamawiającego kary umownej będącej równowartością  brutto zamówionego towaru, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty tej kary umownej. Zapłata kary umownej, nie pozbawia STYLWEISS prawa dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości faktycznie poniesionej szkody.

11. Częściowe wykonanie zamówienia.


11.1. STYLWEISS zastrzega sobie prawo częściowego wykonania zamówienia lub wykonania zamówienia częściami, chyba że wymóg dostawy całościowej wynika jednoznacznie z treści przyjętego zamówienia lub umowy.
11.2. W przypadku niewykonania przez STYLWEISS zamówienia, Zamawiającemu przysługuje zwrot wpłaconego  zadatku, a w przypadku wykonania częściowego  w odpowiedniej części, o ile kwota zadatku przewyższała wartość zrealizowanej części zamówienia. Z tego tytułu Zamawiającemu nie przysługują wobec STYLWEISS jakiekolwiek dalsze roszczenia odszkodowawcze.
11.3. W razie częściowego wykonania zamówienia lub umowy bądź też wykonania zamówienia lub umowy częściami, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za każdorazowo zrealizowaną część zamówienia lub umowy.

12. Ograniczenie odpowiedzialności.


12.1. STYLWEISS nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wystąpienia różnicy pomiędzy kolorystyką towarów wskazanych w Katalogu (cenniku), a kolorystyką towarów będących przedmiotem zamówienia.

12.2. Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy wyłączają zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia zewnętrzne, nagłe, nieuchronne, o charakterze nadzwyczajnym niezależne od woli Stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie Umowy w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec.

12.3. Obowiązki Strony doświadczającej działania siły wyższej są następujące: 

12.3.1.Powstanie i ustanie „siły wyższej” winno być zgłoszone drugiej Stronie przez Stronę podlegającą jej działaniu. Zawiadomienia – dokonane za pośrednictwem korespondencji pocztowej, kurierskiej, telefonicznej lub faksu – winny nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie x dni od wystąpienia/ustąpienia wpływu „siły wyższej” na należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 

12.3.2. W przypadku zgłoszenia telefonicznego należy niezwłocznie potwierdzić w je formie pisemnej. Przedstawienie drugiej Stronie dokumentacji, która wyjaśnia naturę i przyczyny zaistniałej siły wyższej w takim zakresie, w jakim jest ona możliwie osiągalna, w terminie do 5 dni od daty pisemnego potwierdzenia zawiadomienia o wpływie siły wyższej na należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu.

12.4. Jeśli w ciągu 10 dni od pisemnego powiadomienia drugiej Strony o wpływie siły wyższej na należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy jej działanie nie ustanie, Strony spotkają się w celu podjęcia działań dla uniknięcia dalszego opóźnienia w realizacji Umowy.

12.5. Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 20 dni, Strony mają prawo rozwiązać Umowę.

 

13. Prawa autorskie.


131. Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez STYLWEISS towarów w materiałach reklamowych, na stronie www.STYLWEISS.com.pl, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych firmy STYLWEISS co do jakości znakowania.

13.2. STYLWEISS ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego, o ile Strony nie uzgodnią inaczej.
13.3. Zamawiający oświadcza, że nabył i posiada autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do wszelkich treści (znaków towarowych) na obszarze oraz polach eksploatacji pozwalających, zgodnie z prawem, na ich umieszczanie na towarach w sposób określony w zamówieniu lub umowie oraz że są one wolne od wszelkich wad prawnych i nie naruszają praw osób trzecich oraz nie stanowią czynu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność odszkodowawczą (w przypadku podniesienia wobec STYLWEISS jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie w związku z towarami, Zamawiający zobowiązuje się zaspokoić te roszczenia bezpośrednio, bądź też zwrócić STYLWEISS równowartość kwot i lub innych świadczeń, jakie STYLWEISS musiał spełnić celem zaspokojenia osób trzecich; Zamawiający odpowiada również za poniesione przez STYLWEISS koszty procesu).

13.4. Zamawiający upoważnia niniejszym STYLWEISS do wykonywania autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, o których mowa w punkcie 13.3. powyżej, w pełnym zakresie, w jakim przysługują mu  te prawa, tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia lub umowy.
13.4. Wszystkie przygotowane i opracowane przez STYLWEISS projekty towarów należą do firmy STYLWEISS i nie mogą być kopiowane lub powielane jak również nie mogą być one przekazywane innym podwykonawcom bez   zgody  STYLWEISS, wyrażonej na pisie pod rygorem nieważności.

14. Poufność

Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją zamówienia mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, przy czym Strony mają prawo udostępnić odpowiednie informacje podmiotom trzecim, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Naruszenie poufności, o której mowa w zdaniu poprzedzającym skutkuje możliwością nałożenia kary umownej w wysokości 1.000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie.

15. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

15.1.Kupujący uprzywilejowany ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem pkt 16 Warunków, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

15.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a/ w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego weszła w posiadanie tego towaru;

b/ w którym Kupujący uprzywilejowany wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego uprzywilejowanego, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno;

c/ zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

15.3. Aby Kupujący uprzywilejowany mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

15.4. Kupujący uprzywilejowany może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Warunków sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.

15.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Kupujący uprzywilejowany wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

15.6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Kupującemu uprzywilejowanemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego uprzywilejowanego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Kupującego uprzywilejowanego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

15.7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego uprzywilejowanego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący uprzywilejowany zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Kupujący uprzywilejowany nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

15.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

15.9. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: 

stylweiss 

ul.F.Chopina 4

59-300 Lubin woj.dolnośląskie

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Kupujący uprzywilejowany poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący uprzywilejowany odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

16. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

16.1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w pkt 15 Warunków sprzedaży, nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

a/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c/ w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d/ w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e/ w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f/ o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

g/ w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

h/ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


17. Rozstrzyganie sporów.


14.1. W razie zajścia ewentualnych sporów pomiędzy Stronami oraz jakichkolwiek rozbieżności lub roszczeń, Strony zobowiązują się do współdziałania celem ich ugodowego rozstrzygnięcia w drodze porozumienia.
14.2. W braku tego porozumienia, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy  miejscowo dla siedziby STYLWEISS.


18. Postanowienia końcowe.

15.1. Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

15.2. W sprawach nie uregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.

15.3. Składający zamówienie  przyjmuje  zapisane wyżej postanowienia w całości , o ile nie zostało ustalone na piśmie odrębnie inaczej.

Z poważaniem

Jarosław Weiss

stylweiss

________________________________________________________________________-

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 Ja/My(*) …………………………………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*) / o dostarczanie treści cyfrowych w postaci(*):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
…………………………………………………………………………………………………………..

– Imię i nazwisko Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
………………………………………………………………………………………………………………

– Adres Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych):
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta(-ów) / Przedsiębiorcy(-ów) uprzywilejowanego(-ych)
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data ……………………………………..

(*) Niepotrzebne skreślić.